Zamknij menu
Horyzont 2020
7PR - Cooperation
Cooperation (Współpraca)

Program ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych:

 • Zdrowie,
 • Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia,
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne,
 • Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne,
 • Energia,
 • Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi),
 • Transport (łącznie z aeronautyką),
 • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne,
 • Przestrzeń kosmiczna,
 • Bezpieczeństwo.

Badania mogą być prowadzone przez:

 • Instytucje naukowe (uniwersytety, akademie, instytuty)
 • Jednostki przemysłowe (małe i średnie przedsiębiorstwa, duży przemysł)
 • Organizacje (federacje, stowarzyszenia)
 • Prywatne i publiczne jednostki posiadające osobowość prawną
 • Indywidualnych badaczy oraz jednostki rządowe i samorządowe

Badania w ramach programu powinny być realizowane w ramach sieci badawczych tworzonych przez międzynarodowe konsorcja, będące w stanie przyciągać naukowców i inwestycje z Europy i całego świata.

Szczególną uwagę należy poświęcić zapewnieniu odpowiedniego udziału MŚP (małym i średnim przedsiębiorstwom) we współpracy międzynarodowej.

We wszystkich obszarach tematycznych przewidziana jest współpraca z krajami trzecimi. Ma ona na celu zwiększyć udział naukowców i instytucji badawczych z tych krajów w europejskich projektach badawczych.Na ograniczonym poziomie przewidywane jest finansowanie udziału w projektach instytucji z krajów trzecich, czyli niemal wszystkich nie należących do Unii Europejskiej.

Koordynowanie pozawspólnotowych programów badawczych będzie prowadzone przy pomocy dwóch głównych instrumentów: systemu ERA-NET oraz uczestnictwa Wspólnoty we wspólnie wdrażanych krajowych programach badawczych.

Więcej

Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK