Zamknij menu
Horyzont 2020
7. Program Ramowy
7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego

To największy mechanizm finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim.

Obejmuje lata 2007-2013, a jego budżet wynosi prawie 54 miliardy euro.

7PR jest podstawowym instrumentem realizacji celu, jaki wyznaczyła w marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej.

7. Program Ramowy:

 • wspiera współpracę międzynarodową we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego,
 • zwiększa dynamikę, kreatywność i doskonałość europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki,
 • wzmacnia potencjał ludzki w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń,
 • ułatwia dostęp do potencjału i infrastruktury badawczej, przyczynia się do wzrostu uznania dla zawodu naukowca oraz zachęca badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej,
 • wspiera szerokie stosowanie rezultatów wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.

7PR składa się z czterech programów szczegółowych, uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EUROATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC):

Rodzaje projektów

Działania podejmowane przez instytucje, przedsiębiorstwa czy naukowców w 7. Programie Ramowym są wspierane przez kilka systemów finansowania.

- Projekty współpracy - Collaborative projects (CP) 

Projekty współpracy mają za zadanie współfinansowanie prac badawczych, których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii lub produktu. Rozmiar, zakres i wewnętrzna organizacja projektów współpracy mogą być różne w zależności od dziedziny i tematu. W projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej 3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych. W przypadku projektów współpracy z krajami trzecimi (Collaborative project for specific international cooperation actions -SICA) minimalna liczba uczestników wynosi 4 (w tym 2 z różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych i 2 z różnych krajów trzecich). Mogą także pojawić się projekty współpracy koncentrujące się na potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw (Collaborative Project targeted to SME). Projekty współpracy dzielą się na dwa rodzaje, w zależności od wnioskowanego finansowania z 7PR:

 • LCP (Large-scale integrating projects) - duże, ambitne projekty zintegrowane, realizowane przez wielu partnerów. Poświęcone głównie badaniom ale zawierają także moduły szkoleniowe, wdrożeniowe, rozpowszechniania wyników i transferu technologii.
 • SCP (Small or medium-scale focused research projects) - wielopartnerskie projekty badań, demonstracji i innowacji na mniejszą skalę i o mniejszym rozmachu.
Projekty współpracy są systemem finansowym stosowanym w programach szczegółowych: Współpraca oraz Możliwości (Infrastruktury, Nauka w społeczeństwie).

 - Sieci doskonałości - Networks of excellence (NoE)

Celem sieci doskonałości jest tworzenie stałych sieci współpracy, dzięki którym Europa będzie mogła przeciwstawić się fragmentacji badań oraz objąć przewodnictwo światowe w konkretnych dziedzinach. Projekty tworzą i realizują wspólny program działań - tworzenia wspólnej polityki i programu badań, wspólnego rozwoju i zarządzania infrastrukturą, wymiany naukowej i szkoleń. W projekcie muszą brać udział przynajmniej 3 niezależne podmioty prawne z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych. 

Sieci doskonałości są systemem finansowym stosowanym w programie szczegółowym Współpraca.

- Akcje koordynujące i wspierające - Coordination and support actions (CSA)

 • CA (Coordination actions) – działania koordynujące - promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej finansowanej na szczeblach krajowych. W ich zakres wchodzi definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi inicjatywami oraz takie działania jak konferencje, spotkania, studia, wymiana personelu, upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich. Fundusze są przeznaczone na koordynację, nie na badania.
 • SA (Support actions) – działania wspierające - mogą być działaniami jednej lub wielu instytucji. Ich zadaniem jest wspieranie realizacji Programu Ramowego. Mogą one również służyć do opracowywania przyszłej wspólnotowej polityki badawczej. Wspierają m.in. konferencje, seminaria, studia i analizy, grupy robocze i eksperckie, a także działalność informacyjną, upowszechnianie, komunikację i różne połączenia tego rodzaju działań.

Specific International Cooperation Actions (SICA)

Specjalne projekty prowadzone we współpracy z krajami trzecimi z listy krajów partnerskich, mogą przybierać formę CP lub CSA.

Podstawy finansowe

Rodzaje kosztów w projektach 7PR

W 7PR koszty związane z realizacją projektu dzielimy na dwa rodzaje kosztów:

 • bezpośrednie - poniesione bezpośrednio w związku z realizacją projektu, np. wynagrodzenia personelu zatrudnionego do wykonania poszczególnych zadań w projekcie, koszty podróży, materiałów, zakupu sprzętu itp. Koszty te są określone zgodnie z zasadami rachunkowości beneficjenta oraz stosowanymi zasadami wewnętrznymi jednostki, muszą być potwierdzone dokumentami księgowymi,
 • pośrednie - ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją danego projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp. Istnieją dwa podstawowe sposoby wykazywania kosztów pośrednich w projekcie:

- I sposób - koszty pośrednie wyliczone są jako koszt rzeczywisty projektu. Instytucje posiadające analityczny system księgowy identyfikują i grupują w odpowiedni sposób swoje koszty pośrednie;

- II sposób - koszty pośrednie rozliczane są jako ryczałt wg stawki ustalonej przez KE. Liczone są jako procent od sumy poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa  oraz kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, które nie są wykorzystywane na terenie beneficjenta.

Wysokość ryczałtu na koszty pośrednie

Zasadniczo wysokość ryczałtu na koszty pośrednie wynosi 20%, ale dla pewnych rodzajów podmiotów i typów projektów stawka ta została ustalona na innych poziomach:

 • organy publiczne o charakterze niezarobkowym, szkoły średnie i wyższe uczelnie, organizacje badacze oraz MŚP, które nie są w stanie określić w sposób rzeczywisty swoich kosztów pośrednich przypadających na projekt, mogą stosować ryczałt na koszty pośrednie w wysokości 60%. Dotyczy to udziału tego typu instytucji w projektach obejmujących działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz działania demonstracyjne.
 • w badaniach pionierskich (program Pomysły) - 20%
 • w akcjach badawczo-szkoleniowych Marie Curie (program Ludzie) - 10%
 • w projektach typu akcje koordynacyjne i wspierające koszty pośrednie ograniczone są do 7%.

Wysokość dofinansowania KE

Wysokość dofinansowania KE liczona jest procentowo od całkowitych poniesionych kosztów kwalifikowanych, do których nie jest zaliczany VAT. Dofinansowanie jest zróżnicowane w zależności od rodzaju instytucji, typu projektu oraz rodzaju działania wykonywanego w projekcie:

 • Działania badawczo-rozwojowe - do 50% (ale w przypadku organów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół średnich i uczelni wyższych, organizacji badawczych oraz MŚP - do 75%
 • Działania demonstracyjne - do 50%
 • Projekty typu akcje koordynacyjne i wspierające - do 100%
 • Inne działania (m.in. w zakresie zarządzania, w tym uzyskiwania świadectw kontroli sprawozdań finansowych, działań szkoleniowych, koordynacji, sieci współpracy oraz rozpowszechniania) - do 100%
 • Badania pionierskie (program Pomysły) - do 100%
 • Akcje badawczo-szkoleniowe Marii Curie (program Ludzie) - do 100%
  Dla poszczególnych akcji określone są różne maksymalne stawki na zarządzanie projektem. Różne typy kosztów (np. wynagrodzenia, koszty podróży, koszty badań) są finansowane na zasadzie tzw. fixed amount, czyli stawek o ustalonej przez KE wysokości.

Świadectwo Kontroli Sprawozdań Finansowych

W 7PR świadectwo kontroli sprawozdań finansowych musi być przedkładane razem z raportem okresowym lub końcowym w przypadku, gdy kwota dofinansowania KE, o którą wnioskuje dany beneficjent, jest równa lub przekracza 375 000 Euro, w sytuacji jej skumulowania ze wszystkimi poprzednimi płatnościami, dla których nie przedłożono świadectwa kontroli sprawozdań finansowych.

Jednak w przypadku projektów trwających dwa lata lub krócej, przedłożenie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych jest wymagane wyłącznie w odniesieniu do raportów końcowych w przypadku, gdy kwota dofinansowania KE, o którą występuje beneficjent, jest równa lub przekracza 375 000 Euro, w sytuacji jej skumulowania ze wszystkimi poprzednimi płatnościami. 

Płatności

W trakcie realizacji projektu 7PR, KE dokonuje płatności w następujący sposób:

 • zaliczka po rozpoczęciu projektu, określona w Umowie Grantowej, jedna dla całego okresu realizacji projektu. Zaliczka zostanie wypłacona koordynatorowi projektu w ciągu 45 dni od daty wejścia w życie Umowy Grantowej, który następnie ją rozdysponuje między pozostałych członków konsorcjum, jeśli podpisali i zwrócili formularz A
 • płatność pośrednia, obowiązuje dla projektów z więcej niż jednym okresem sprawozdawczym, płatność wynika z kosztów zaakceptowanych na podstawie przedstawionego sprawozdania finansowego za dany okres;
 • płatność końcowa, następuje po zakończeniu ostatniego okresu sprawozdawczego i przyjęciu raportu końcowego

Szczegółowe informacje na stronie KE

Materiał opracowano na podstawie broszury "Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej" Wydanie 2, Warszawa 2010 wydanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy
Zapisz się, aby otrzymywać newsletter informacyjny RPK